سیارات

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

حمیده احمدیان راد

سیارات منظومه شمسیمنظومه شمسی ما از خورشید، هشت سياره و يك سياره كوتوله (و ماه هايشان)، يك كمربند سيارك ها و بسياري از ستاره های دنباله دار و شهاب سنگ ها تشكيل شده است. خورشيد در مركز منظومه شمسي ما است. سيارات، ماه هايشان، سیارک ها، ستاره هاي دنباله دار و سنگ هاي ديگر همه به دور خورشيد مي گردند.

 

نه سياره اي كه دور خورشيد مي گردند به ترتيب فاصله از خورشيد عبارتند از: تیر (عطارد)، ناهید (زهره)، زمین، مریخ، مشتری، کیوان، اورانوس، نپتون و پلوتون (يك سياره كوتوله).

 

نسبت اندازه های سیارات و خورشید

بزرگ ترين سياره منظومه شمسي ما مشتري است. به دنبال آن زحل، اورانوس، نپتون، زمين، ناهيد، مريخ، تیر و در آخر پلوتون کوچک قرار دارند. مشتري به قدري بزرگ است كه همه سيارات ديگر را مي توان در داخل آن جا داد.

 

سيارات داخلي تر، سيارات خارجي تر

 

سيارات داخلي تر (سياراتي كه نزديك به خورشيد دور آن مي گردند) كاملاً از سيارات خارجي تر (سياراتي كه دور از خورشيد به دور آن مي گردند)، متفاوتند.

 

سيارات داخلي تر عبارتند از: تیر، ناهيد، زمين و مريخ. اين سيارات نسبتاً كوچكند و بيشتر از سنگ تشكيل شده اند و تعداد كمي ماه دارند يا اصلاً ماه ندارند.

 

سيارات خارجي تر عبارتند از: مشتري، کیوان، اورانوس، نپتون و پلوتون (يك سياره كوتوله). آنها اكثراً بسيار بزرگ، اكثراً گازي و حلقه دار هستند و ماه هاي زيادي دارند (به استثناي پلوتون كه كوچك و سنگي است و تنها يك ماه بزرگ و دو ماه ريز دارد).

 

دمای سیاراتدما روي سيارات

 

معمولاً هر چه سيارات دورتر از خورشید قرار گرفته باشند، سردترند. تفاوت ها موقعي رخ مي دهد كه اثر گلخانه اي، يك سياره را گرم مي كند (مثل ناهيد) كه با يك جو ضخيم احاطه شده.

تراكم سيارات

تراکم سیارات

سيارات گازي خارجي تر نسبت به سيارات سنگي داخلي تر تراكم كمتري دارند.

 

زمين متراكم ترين سياره منظومه شمسی است. زحل كمترين تراكم را دارد. به طوري كه روي آب شناور باقي مي ماند.

 

 

جرم سيارات

جرم سیارات

مشتري سنگين ترين سياره است. زحل به دنبال آن است. اورانوس، نپتون، زمين، ناهيد، مريخ، تیر و پلوتون به ترتيب در رده های بعدی قرار دارند.

 

 

 

 

جاذبه روی سیارات

نيروهاي جاذبه بر روي سيارات

 

سياره اي كه سطحش قوي ترين نيروهاي جاذبه اي را دارد، مشتري است. اگرچه زحل، اورانوس و نپتون هم سيارات خيلي سنگيني هستند، نيروهاي جاذبه شان در حد نيروي جاذبه زمين است. اين به خاطر اين است كه نيروي جاذبه اي كه در سطح سياره بر يك شيء وارد مي شود، با جرمش و با معكوس مربع شعاع سياره متناسب است.

طول يك روز در سيارات

طول روز سیارات

 

یک وز مدت زماني است كه طول مي كشد تا يك سياره حول محورش (360 درجه) بچرخد. يك روز بر روي زمين تقريباً 24 ساعت طول مي كشد.

 

سياره اي که طولاني ترين طول روز را دارد ناهيد است. يك روز روي ناهيد 243 روز زميني طول مي كشد (يك روز روي ناهيد بلندتر از سالش است. يك سال روي ناهيد تنها 224.7 روز زميني طول مي كشد).

 

سياره اي که كوتاه ترين طول روز را دارد مشتري است. يك روز روي مشتري فقط 9.8 ساعت زميني طول مي كشد. موقعي كه شما از زمين به مشتري نگاه مي كنيد، مي توانيد بعضي از تغيير شكل هايش را ببينيد.

 

 

سرعت گردش سیارات

متوسط سرعت حركت در مدار سيارات

 

سيارات با سرعت هاي مختلف به دور خورشيد مي گردند. هر سياره موقعي كه به خورشيد نزديك تر مي شود سرعتش زياد مي شود و موقعي كه از خورشيد دور مي شود، سرعتش آهسته تر مي شود (اين قانون دوم حركت سياره اي كپلر است).

 

 

سيارات منظومه شمسي ما

 

 

 

 

سياره

فاصله از خورشيد (واحد ستاره شناسي مايل

كيلومتر

دوره انقلاب دور خورشيد (يك سال سياره اي)

دوره گردش (يك روز سياره اي)

جرم (kg)

قطر (مايل كيلومتر)

اندازه ظاهري از زمين

دما (K)

تنوع يا متوسط

تعداد ماه ها

عطارد

0.39 AU ، 36 ميليون مايل، 57.9 ميليون كيلومتر

87.96 روز زميني

58.7 روز زميني

3.3 ضربدر 10 به توان 23

3031 مايل

4878 كيلومتر

13-5 arc ثانيه

700-100 K

متوسط=452 K

0

ناهيد

0.723 AU ، 67.2 ميلييون مايل، 108.2 ميليون كيلومتر

224.68 روز زميني

243 روز زميني

4.87 ضربدر 10 به توان 24

7521 مايل 12104 كيلومتر

64-10 arc ثانيه

726 K

0

زمين

1 AU ، 93 ميليون مايل، 149.6 ميليون كيلومتر

365.26 روز

24 ساعت

5.98 ضربدر 10 به توان 24

7926 مايل، 12756 كيلومتر

وجود ندارد

310-260 K

1

مريخ

1.524 AU ، 141.6 ميليون مايل، 227.9 ميليون كيلومتر

686.98 روز زميني

24.6 ساعت زميني = 1.026 روز زميني

6.42 ضربدر 10 به توان 23

4222 مايل، 6787 كيلومتر

25-4 arc ثانيه

310-150 k

2

مشتري

5.203 AU ، 483.6 ميليون مايل، 778.3 ميليون كيلومتر

11.862 سال زمين

9.84 ساعت زمين

1.90 ضربدر 10 به توان 27

88729 مايل، 142796 كيلومتر

48-31 arc ثانيه

120K (نوك ابرها)

18 تا نامگذاري شده (به علاوه بسياري از ماه هاي كوچك تر)

زحل

9.539 AU 886.7 ميليون مايل، 1427.0 ميليون كيلومتر

29.456 سال زمين

10.2 ساعت زمين

5.69 ضربدر 10 به توان 26

74600 مايل، 120660 كيلومتر

21-15 arc ثانيه شامل حلقه ها هم مي شود

88 K

+ 18

اورانوس

19.18 AU ،1784.0 ميليون مايل 2871.0 ميليون كيلومتر

84.07 سال زمين

17.9 ساعت زمين

8.68 ضربدر 10 به توان 25

32600 مايل، 51118 كيلومتر

4-3 arc ثانيه

59K

15

نپتون

30.06    AU، 2794.4 ميليون مايل، 4497.1 ميليون كيلومتر

164.81 سال زمين

19.1 ساعت زمين

1.02 ضربدر 10 به توان 26

30200 مايل، 48600 كيلومتر

2.5 arc ثانيه

48 K

2

پلوتون

39.53 AU ، 3674.5 ميليون مايل، 5913 ميليون كيلومتر

247.7 سال

6.39 روز زمين

1.29 ضربدر 10 به توان 22

1413 مايل، 2274 كيلومتر

0.04 arc ثانيه

37 K

1 بزرگ (به علاوه دو ريز)

سياره

فاصله از خورشيد (واحد ستاره شناسي مايل كيلومتر

دوره انقلاب دور خورشيد (يك سال سياره اي)

دوره گردش (يك روز سياره اي)

جرم (kg)

قطر (مايل كيلومتر)

اندازه ظاهري از زمين

دما (K)

تنوع يا متوسط

تعداد ماه ها

سيارات ديگر

در سال 2005 يك شيء بزرگ فراتر از پلوتون در كمربند كویيپر مشاهده شد.

 

تعدادي از ستاره شناسان فكر مي كنند كه ممكن است سياره ديگری يا ستاره ای شريك با خورشید (در سیستم دوتایی) فراتر از مدار پلوتون در حال گردش به دور خورشيد باشد. (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع ستاره ها و در میان آنها ستاره های دوتایی اینجا را کلیک کنید).  اين ستاره شريك يا سياره دیگر ممكن است (يا ممكن نيست) وجود داشته باشد. نظريه وجود اين شيء فرضي مي گويد كه ممكن است يك شيء كيهاني، شايد يك ستاره كوتوله قهوه اي سرد كه سخت مي توان آشكارش كرد (به نام نميسيس Nemesis) به وسيله حوزه مغناطيسي خورشيد به دام افتاده باشد. اين نظريه مي گويد كه اين شيء وجود دارد چون كه بعضي از مدارهاي ستاره هاي دنباله دار با دور بلند به شكل غير قابل توضيحي مغشوش مي شوند. مدارهاي اين ستاره هاي دنباله دار دور، به نظر مي رسد كه به وسيله كشش جاذبه اي يك شيء دور در حال گردش به دور خورشيد تحت تأثير قرار گرفته باشند.

 

کیوانپرسش

چه تعداد سیاره به دورشان حلقه دارند؟

الف) 1

ب) 2

ج) 3

د) 4

 

تصویر بزرگی از سیارات داخلی تر برای رنگ کردن.

تصویر بزرگی از سیارات خارجی تر برای رنگ کردن.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn