گیاه چیست؟

 

حمیده احمدیان راد

گیاه

گياه موجود زنده اي است كه از فرایند فتوسنتز استفاده می کند. فرايندي كه در آن انرژي ناشي از نور خورشيد به انرژي شيميايي (غذا) تبديل مي شود. گياهان در كف شبكه غذايي هستند. آنها آتوتروف (يا توليد كنندگان- موجودات زنده اي كه غذاي خودشان را مي سازند) هستند. گياهان از نظر اندازه، شكل و نوع محيطي كه در آن زندگي مي كنند بسيار با هم متفاوتند.

ساختمان و كاركرد

ريشه ها گياه را در زمين محكم مي كنند و آب و مواد مغذي معدني را از زمين جذب مي كنند. برگ ها حاوي كلروپلاست هستند كه در آنها فتوسنتز رخ مي دهد. دي اكسيد كربن از منافذ داخل برگ ها جذب مي شود و اكسيژن به عنوان محصول فرعی فتوسنتز توليد و آزاد مي شود. سلول هاي گياهي يك ديواره سلولي سلولزي محافظ دارند (برخلاف سلول هاي جانوري كه فاقد سلولز هستند).

در زير ساختمان خارجي يك گياه گلدار را مي بينيد. 

ساختمان گیاه 

زاويه شاخه يا برگ با محوري (ساقه) كه شاخه يا برگ از آن خارج مي شود (axil): زاويه بين طرف بالاتر ساقه با يك برگ، شاخه يا ساقه برگ (دمبرگ)

جوانه روييده در كنار گیاه: جوانه اي كه در ميان زاويه شاخه با محوري كه شاخه از آن خارج مي شود (ساقه) ايجاد مي شود.

جوانه واقع در رأس: جوانه اي كه در نوك ساقه واقع شده. جوانه هاي واقع در نوك بافت هاي مخصوصي دارند كه منطقه رشد فعال نوك ريشه (apical (meristem ناميده مي شود و حاوي سلول هايي است كه مي تواند به ميزان نامحدود و نامعيني تقسيم شود.

گل: واحد مولد (توليدمثل) يك گياه گلدار است.

پايه گل: ساختاري كه تكيه گاه گل است.

گره (غده): بخشي از ساقه يك گياه كه از آن يك برگ،‌ شاخه يا ريشه هوايي رشد مي كند. همه گياهان گره هاي زيادي دارند.

ميان گره: منطقه اي از ساقه بين هر دو گره مجاور.

ساقه: (محور هم ناميده مي شود) تكيه گاه اصلي گياه است.

انشعاب (شاخه) كناري: يك انشعاب از ساقه يك گياه.

برگ: بخشي از گياه كه از يك گره (غده) در ساقه به خارج رشد مي كند. بيشتر برگ ها مسطح هستند و حاوي كلروپلاستند. وظيفه اصلي آنها تبديل انرژي نور خورشيد به انرژي شيميايي (غذا) از ميان فرايند فتوسنتز است.

دمبرگ (ساقه برگ): پايه يك برگ است كه برگ را به گياه وصل مي كند.

ريشه: ريشه ساختاري از يك گياه است كه آب و غذا را از خاك به دست مي آورد، انرژي را ذخيره مي كند و تكيه گاه گياه است. بيشتر ريشه ها از زير زمين رشد مي كنند.

ريشه اصلي: ريشه اصلي به طور مستقيم از زير گياه ادامه يافته.

كلاه ريشه: ساختاري در انتهاهاي (نوك) ريشه ها. كلاه ريشه، منطقه رشد فعال نوك ريشه را مي پوشاند و از آن محافظت مي كند.

منبع: http://www.enchantedlearning.com/subjects/plants/plant

تبلیغات در صفربیست

طرح بشارت

 

نقاشی گل ها در گلدان نقره ای

برترین نقاشی های جهان (برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی تصویر بالا کلیک کنید)

جدیدترین مطالب

فضا

بدن انسان

جانوران و گیاهان

تاریخ و جغرافی

علوم و تکنولوژی

روانشناسی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید